Privacy verklaring

Pivacyverklaring

Privacyregelement

Privacyreglement van onze praktijk, je persoonsgegevens en je privacy in onze verloskundigenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Verloskundigenpraktijk

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om de zwangerschap, bevalling en kraamperiode goed te begeleiden en onder andere nodig voor het financieel afhandelen van onze zorgverlening en het verlenen van medewerking aan het verzamelen van data voor statistieken

 

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigenpraktijk Materna is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Statistieken ( peridos/perined)
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen verloskundigenpraktijk Materna hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. ( 20 jaar voor medische gegevens)

 

Rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om jou in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan verloskundigenpraktijk Materna.
Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Contactformulier en  e-mail

Als je het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt voor zolang het nodig bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van verloskundigenpraktijk Materna hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. (ongeboren kind) Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

 

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat jouw verloskundige hierover graag met jou in gesprek.

Hoe gaan we om met je privacy? zie privacy beleid voor meer info.

We vragen je aan het begin van je zwangerschap om een toestemmingsformulier te tekenen, zie toestemmingsformulier verwerken gegevens voor meer info.

 

Gebruik van gegevens 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? Als je besluit deel te nemen aan de screening, worden er gegevens van je gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen, een behandeling aan te bieden en de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.
Die gegevens worden vastgelegd in Peridos, een systeem waar alle zorgaanbieders gebruik van maken die bij de prenatale screening in Nederland betrokken zijn. Alleen zorgaanbieders die bij je screening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen.

Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De screening moet aan landelijke kwaliteitsnormen voldoen. Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Als je wilt, kunnen na afloop van de screening je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Zeg dit dan tegen ons.

Anderen dan je zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld het aantal zwangeren dat gebruik maakt van prenatale screening, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek, dat nodig is om de prenatale screening steeds verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of jouw kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Zeg dat dan tegen je zorgverlener. Uiteraard heeft je beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld.

Bron: RIVM.nl